งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจารุกิตต์    นาคศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์    -
3. นางสาวธิชาดา    พรหมมา
4. นางสาวอัญชลี    ยศศิริรุ่งเรือง
5. นางสาวอริสา    โจมฤทธิ์
6. นางสาวจุฬาลักษณ์    เงินใส
7. นางสาวสมฤดี    ประสบสุวรรณ
8. นางสาวรัชนีกร    -
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวมาริสา    เสือเอี่ยม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    มูลนิธิ
2. เด็กหญิงสรัลพร    จอมคำ
3. นางสาวปณิดา    สินลี้
4. นางสาวอังคณา    กิจกาญจนาภรณ์
5. นางสาวภัทราภรณ์    วงศ์ตระกูลรุ่งโรจน์
6. นางสาวภัณฑิรา    เดชาวิวัฒน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    มีชัย
2. นางสาวระวีวรรณ    เอกา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวหมวยคำ    ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวรัตฤมล    ณัชชาพรสิริ
3. นางสาวกานต์ธิดา    เศวตชัยเมธากุล
4. นางสาวอาริษา    ไพรบรรลือ
5. นางสาวบุณยวีร์    หวังธนกิจกุล
6. นางสาวศุภิกา    พรชัยธนสิน
7. นางสาวพรสินี    ลีลาหงส์กุล
8. นางสาวกาญลักษ์    ตาหมี่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัชชา    วัชรีเสวิน
2. นายนพดล    สุวรรณ์
3. นายอำพล    บุญวิจิตร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................