งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงสุดาพร    บุญกิตติ
2. เด็กหญิงบุญยานุช    นิธิชัยกุล
3. เด็กหญิงลักษณาภรณ์    กานระวีวรรณ
1. นางณิชนันทน์    ชาติเผือก
2. นางสาวบงกช    ศิลป์มิตรภาพ
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงสุชาดา    มณฑนม
2. เด็กหญิงภัทรภา    จรรยาโอฬาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพรเสถียรสุข
2. นางบุษบง    ชัยเทพ
3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงดารารัตน์    เขียวไสว
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    มหาสิงห์
3. เด็กหญิงนิตา    คีรีปรีชาวิทย์
1. นางสาววารุณี    จันทร์โอภาส
2. นางสาวสุทธิพร    พลพยัคฆ์กุล
4 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ปันใจ
2. เด็กหญิงจิตรารัตน์    เต๋จ๊ะ
3. เด็กหญิงอภิญญา    ประดับใจ
1. นางสาวปวิชญา    คธาทร
2. นางสาวอินทราภรณ์    เพ็ญจิตต์
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปัทมา    พันธุ์คีรีกุล
2. เด็กหญิงอัมพร    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายหมี่เดอ    มาเยอะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัสยา    เนื้อนวลจันทร์
2. นางสาวทิพภาพร    บุญวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................