งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายขวัญมนัส    จรรยาศิริ
2. นางสาวอาทิตยา    เลาลี
1. นางสาวกัลยา    แซ่เฮ้อ
2. นายบดินทร์    ศีลา
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายเฉลิมเกียรติ    พานทอง
2. นางสาวอภิสรา    ไพรมุกดา
1. นายอภิสิทธิ์    ทองรุ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายปรัชญา    บุญระชัยสวรรค์
2. นางสาวรวิตา    รุ่งอรุณนิติรักษ์
1. นางสาวณิชา    วัฒนวราห์
2. นายทวิช    บุญญะถิติ
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายก้องภพ    สุขสานติ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    ศรีประมูล
1. นางสาวเมษา    ชมภูพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวสร้อยนภา    สรานนท์นาคกุล
2. นายจักรพันธ์    เฉลิมศิริวงศ์ชัย
1. นายปารวลักษณ์สวัสตียา    หอมสมบัติ
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายณัฐกฤษฏ์    ภาพันธ์
2. นางสาวศศิกาญจน์    เมฆมณเฑียร
1. นางศิริวัฒนา    แก้วกระจ่าง
2. นางสุพิชฌาย์    วงศ์สวัสดิ์
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจารุวรรณ    เลาเท่า
2. นายคุณากร    ตุ๊รู
1. นายธัชพล    รักงาน
2. นางสาวนิภาพร    ลูนละวัน
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายไกรสร    สื่ออมรวัฒนา
2. นางสาวธนภรณ์    พิภัทรเศาวกุล
1. นายนพดล    สุวรรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................