งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวสุภัสสรา    วรรณประเสริฐ
2. นางสาววรัญญา    ชัยเสนา
1. นายปิยพล    คันทะ
2. นายอนุสรณ์    ทรัพย์เมฆากุล
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอภัสรา    พรรณบุตร
2. นางสาวรุ่งจิราวรรณ    ญาติวงษ์
1. นายพันธกานต์    กระจ่างแก้ว
2. นายศุภฤกษ์    ปาสาทัง
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวสุธาวัลย์    ตวงลาภทวีกิจ
2. นางสาวจริญญา    มณีรัตน์
1. นายนพดล    อริยา
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายพิฆเนศ    อาลัทธ์
2. นายธีรวัฒน์    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกาญจนา    เนตรคำ
2. นางคัทลียา    เสาร์แดน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................