งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายจีรศักดิ์    กัมปนาทวิจิตรกุล
2. นายอรรคเดช    การรักษ์
1. นางธัญญรัตน์    เทศมี
2. นางสาวพรวนัช    มณีวัฒนพร
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกชกร    คงแก้ว
2. นายธีรภัทร    กันทะใจ
1. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ
2. นางภาวิณี    พรหมฟัง
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายภานุวัฒน์    เพียรดี
2. นายพัชรพล    นิติกูล
1. นายนพดล    อริยา
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นายวันศุกร์    กิตติภพขันติ
2. นายสาริศ    พันธุ์ทอง
1. นางสาวจิรภา    พันธ์ธรรม
2. นายวันเฉลิม    ทัศนา
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจารุนันท์    งัวผ่า
2. นางสาวสุทธิพร    เดริเจ๊ะ
1. นางพิลาสลักษณ์    ตาปินตา
2. นางอัญชลี    ใจจันทร์
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพรกนก    ต้าวปิง
2. นายเกียรติศักดิ์    ชุ่มธิ
1. นายวรวัฒน์    ไชยเสน
2. นางสาวสุชาภัสร์    จำปาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................