งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวบัณฑิตา    บุญญานนท์โชติ
2. นางสาวจารุวรรณ    ทวีเลิศวุฒิกุล
3. นางสาวสุชาณัฐ    สุขโพธิญาณ
4. นางสาวรวิพร    หมายแสง
5. นางสาวอรนัส    นาคสืบวงศ์
6. นางสาวอรนันท์    นาคสืบวงศ์
7. นายพิยุตม์    สมานคำ
8. นางสาวสุกานดา    จันทร์เขียว
9. นางสาวกัญญารัตน์    ปินตาคำ
10. นางสาวโหม๋หนุ่งพอง    ลุงคำ
1. นายสุทธินันท์    สรรเสริญบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................