งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงชนาพร    กานต์ระวีวรรณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสรารัตน์    สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวแพรพลอย    บุศยาณิน
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปณาลี    ชาญชนะสกุล
2. เด็กหญิงแสงดาว    ปิ่นทนะ
1. นางสาวนราพร    จรัสพรศิลปชัย
2. นางสาวนาริตา    ชูเกียรติดงดอย
3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกมลชนก    โตริ
2. เด็กหญิงวัศยา    งามคีรีไพร
1. นางแก้วตา    อาณาจักร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพรรณปพร    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวรัทยา    สมชัย
1. นางสาวพิมพ์ลดา    ศรีพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................