งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายเอกวิทย์    ทวีเลิศวุฒิกุล
2. เด็กชายณภัทร    ฐิติกุลภัทรวงศ์
1. นางรุ่งทิวา    จันต๊ะคำ
2. นางสาวสรารัตน์    สมบูรณ์ชัย
2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายพัฒนา    ห้วยสาม
2. เด็กชายข้าวกล้า    ฟูเกียรติธนชัย
1. นางสาวนราพร    จรัสพรศิลปชัย
2. นางสาวนาริตา    ชูเกียรติดงดอย
3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวาเลนไทน์    -
2. เด็กหญิงพิชญา    ภีระ
1. นางนุชจรี    อานัย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายสุพัฒน์    ท้าวสมศักดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    น้อยเรือนคำ
1. นายชาญวิทยา    คำดี
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงชนากานต์    สารคำ
2. เด็กหญิงจิราพร    กำลาภยศ
1. นางสาวอาพันธ์ชนก    ศิริงาม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงเทวิกา    จรรยา
2. เด็กหญิงฐิติพร    ใสส่อง
1. นายชุติไชยวัญ    พูดงาม
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงแสงอ่อง    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร    บ่อชวะ
1. นางทิพาพร    ชิตไชย
2. นางสาวพรรัตน์    จันทร์คำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................