งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34(เชียงใหม,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม2 ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2562 ณ.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงภูมินันท์    สุเมธีธิกูล
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    ปัญญา
3. เด็กหญิงศุจิกา    โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงอธิชา    สุธรรม
5. เด็กหญิงสิริภัทร    ปาโจด
6. เด็กชายณัฐนนท์    คำแหลง
7. เด็กชายวชิราวุธ    เรืองแดง
8. เด็กชายเหมันต์    ประวัง
9. เด็กชายชยากร    แก้วเตี๊ยะ
10. เด็กชายณพนธกรณ์    ศรีเมือง
1. นายณัฐพงศ์    กิติ
2. นางสาวไอริณ    พันธ์เสนา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................