งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34(เชียงใหม,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม2 ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2562 ณ.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวรรณนิภา    รังศรี
2. เด็กหญิงชื่นนภา    เด่นในธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา    การานา
4. เด็กหญิงจันทภา    ดวงปูนันท์
5. เด็กหญิงธัญชนก    ปัญโญ
6. เด็กหญิงณริศรา    โพธิ์เรือง
7. เด็กหญิงพิชชากรณ์    มีสุขไพร
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    บังอรครองชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัฐพงศ์    กิติ
2. นางสาวไอริณ    พันธ์เสนา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................