งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.34(เชียงใหม,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม2 ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2562 ณ.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1. นางสาววิมล    กนกชลาลัย
2. นางสาวตะวัน    กันธิมา
3. นางสาวศิริมาศ    มาลีการุณกิจ
4. นางสาวพฤกษา    คำภีระ
5. นางสาวธัญสิริ    ชอบธนไพศาล
6. นางสาวพัณพศา    ปรีดาเลิศกุล
7. นางสาวฟ้าอรุณ    เชิงดอย
8. นางสาวน้ำใส    งามวสกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอัญชลี    ฟูแสง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................