งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายรณชัย    อภัยลุน
2. นายกฤตภาส    ศิริมูล
3. นางสาวกนกพรพรรณ    ทองมา
4. นางสาวรักษณาลี    บุตรเต
5. นางสาวอังคณา    วรรณา
6. นางสาวศิริกมล    เบ้าพรม
7. นางสาวกัลย์สุดา    บังเมฆ
8. นางสาวพรรณกาญจน์    เหมี้ยงหอม
9. นางสาวศิวนันท์    กันยะจันทร์
10. นางสาวภักดิพร    เทพพงษ์
1. นายกิตติชัย    สอนศิริ
2. นายนรัญ    นันธนะวิบูลย์
3. นายอภิชิต    เงินกองแก้ว
2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวศลิษา    ขจรโมทย์
2. นางสาวอรทัย    สารเถื่อนแก้ว
3. นางสาวณัฐสุดา    เสียงประโคน
4. นางสาวอรไพลิน    สนิทยา
5. นางสาวเมธาวี    ปัญญา
6. นางสาวสุชญาพันธุ์    สุขปัน
7. นางสาวอนัญญา    ดีวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายพิชาภพ    ศรีธิ
2. นายสิงหวัฒน์    สารถ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................