งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายธัชชา    จารุประทัย
2. เด็กชายสรพรชัย    อยู่สุข
3. เด็กชายนธวรรษน์    คำอ้ายด้วง
4. เด็กชายองค์ปกรณ์    อินถา
5. เด็กชายภูนรินทร์    ปิ่นชัยมูล
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เหมืองหม้อ
7. เด็กหญิงรินทร์ลภัส    ศริพงศ์วรกุล
8. เด็กหญิงปวิตรา    พุฒนา
9. เด็กหญิงปพิชญา    มาสัง
10. เด็กหญิงขนิษฐา    มูลจันทร์
1. นางสาวปรียาพรรณ    พรมเพ็ง
2. นางสาวสุธิดา    อธิกูล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................