งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน 1. นายกิตติยุทธ    หมื่นไชยะ
2. นายทิวากร    ยานะฝั้น
3. นายโชคพูนชัย    แปงใจ
4. นางสาวศิรดา    ทิพย์จักร์
5. นางสาวกนกพร    อุปไชย
6. นางสาวกนกวรรณ    อุปไชย
7. เด็กหญิงวรัญญา    รัตนพันธ์ุ
8. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    นิลพรมมา
9. นายกฤษฏ์    ขัติยา
10. นายปรีดิยาทร    ทนทาน
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกรรณิการ์    หยาดยศทะ
2. นางสาวกัญญารัตน์    หยาดยศทะ
3. นางสาวกัลยารัตน์    ชินาวงค์
4. นางสาวรินรดา    จิตรวิมลรัตน์
5. นางสาวลลนา    จิตรวิมลรัตน์
6. นายนภัสกร    จันคำยา
7. นายสุรเชษฐ์    เมืองชัย
8. นายชิษณุพงศ์    แก้วหล้า
9. นายเอกภพ    มะโนชัย
10. นายอนาวิน    จักริลา
1. นายณัฏฐนันท์    จันทร์แก้ว
2. นายสิทธิธัช    ฐิติกุลเกษมศักดิ์
3. นางเปรมจิต    กองมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................