งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงธนัชชา    ธนะวัตร
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ต๊ะดี
3. เด็กหญิงพิศชญา    โม๊ะขัน
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ราญมีชัย
5. เด็กหญิงศศิกานต์    จันไชยยศ
6. เด็กหญิงชนินาถ    สุวรรณพจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฏฐนันท์    จันทร์แก้ว
2. นายสิทธิธัช    ฐิติกุลเกษมศักดิ์
3. นางเปรมจิต    กองมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................