งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กุณะ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    นุยศ
3. เด็กหญิงดุจลักษมี    สมศักดิ์
4. นางสาวโยษิตา    ยศบุญเรือง
5. นางสาวกรรณิการ์    เห็นทอง
6. นางสาวรัฐธิญาภรณ์    ดารุณรัมมย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวปรียาพรรณ    พรมเพ็ง
2. นางสาวสุธิดา    อธิกูล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................