งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงวรัญญา    รัตนพันธ์ุ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    นิลพรมมา
4. เด็กหญิงจิราพัชร    มหามิตร
5. เด็กหญิงชฎารัตน์    กันใจแก้ว
6. เด็กหญิงศรัญญา    สมใจ
7. เด็กหญิงคัชภรณ์    โพธิ์เกตุ
8. เด็กหญิงภรณีนิภา    จันต๊ะ
9. เด็กหญิงศศิธร    วงค์กองแก้ว
10. เด็กหญิงจินดามณี    ศรเพชร
11. เด็กหญิงณิชชยา    โพธารักษ์
12. เด็กหญิงจิดาภา    กองวาทย์
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................