งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวธนาวดี    ศักดิ์สิรพันธุ์
2. นางสาวอำไพพร    แซ่ท้าว
3. นางสาวเกสรา    ศิริยศสกุลชัย
4. นางสาวจิดาภา    แซ่ว่าง
5. นางสาวนภิสา    แซ่โซ้ง
6. นางสาวอโณทัย    แซ่ว่าง
7. นางสาวสุดารัตน์    แซ่เล้า
8. นางสาวเกตน์นิภา    แซ่ลี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางปราณี    ไชยโภชน์
2. นายมานะ    นิรันรัตน์
3. นางละมัย    แซ่เต็น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................