งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงภักจีรา    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสิริปรียา    แสนเฮ้อ
3. เด็กหญิงสรัลนุช    ศักดิ์ทวีเดช
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    เรือนแฮ่ม
5. เด็กหญิงนิราภร    ท้าวสุวรรณกุล
6. เด็กหญิงพัชรพร    ขจรธัญญาภรณ์
7. เด็กหญิงรัชนีรมณ์    มิตรภาพทรงศรี
8. เด็กหญิงกันติศา    ยอดเจริญอาชา
9. เด็กหญิงกนกรดา    แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงพนิตพร    ศักดิ์ทวีเดช
11. เด็กหญิงปิณิดา    แซ่โซ้ง
12. เด็กชายสุชาติ    ศุภสันต์สกุล
13. เด็กชายก้องภพ    หมื่นราช
14. เด็กชายธนภัทร    รัตนวิการณ์
15. เด็กชายธีรวัจน์    แซ่ลี
16. นางสาวอารยา    ศักดิ์คำ
1. นายจักรพันธ์    อินวาทย์
2. นายตะวัน    สุทธวิจิตร
3. นางสุภางค์    สารเถื่อนแก้ว
4. นางเบญจพร    สักลอ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................