งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาววุฒิพร    แซ่ว่าง
2. นางสาวมณีรัตน์    จันทะเลิง
3. นางสาววรรณณิสา    กลิ่นจันทร์
4. นางสาวกุลธิดา    เกษมวัฒน์
5. นางสาวบัณฑิตา    ศักดิ์ทวีเดช
6. นางสาวทิพรดา    สารทอง
7. นางสาวทิพปภา    สารทอง
8. นางสาวพิมพ์วดี    คะนองมาก
9. นางสาวนิล    แซ่ย่าง
10. นางสาวอารีย์    เกษมวัฒน์
11. นายธนวัฒน์    ศรีวิชัย
12. นายเอกนรินทร์    ภูมลา
13. นายพลวัต    วัฒนาตระกูลวงค์
14. นายกรกฤต    นันทะก๋า
15. นายวัชรพงษ์    พรมชาติ
16. นายสงกรานต์    บุญตัน
1. นายจักรพันธ์    อินวาทย์
2. นายตะวัน    สุทธวิจิตร
3. นางเบญจพร    สักลอ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................