งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายก้องเกียรติ    คำหล่อ
2. นายธนะภูมิ    กายา
3. นางสาวมัลลิกา    กามินทร์
4. นางสาววาณิชา    แคว้งใจ
5. นางสาวสิราวรรณ    สุรินทร์
6. นางสาวทีปกา    แก้วใส
7. นางสาวชลธิชา    ประแจ้
8. นายวรพรต    วงค์คำมา
9. นางสาวชรินรัตน์    พรมไชยยะ
10. นางสาวอินทิรา    นันทสิทธิ์
11. นางสาวจารุพักตร์    ปริกเพ็ชร
12. นายธีระพัฒน์    แก้วใส
13. นายธนธรณ์    ปัดสาระ
14. นายชาณุวัฒน์    พงศาศิรินันท์
15. นายชานน    ยอดยา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายณัทธนัท    สมคำ
2. นายพงษ์ศิริ    สินเสาร์
3. นางมลฤดี    บุญงาม
4. นางสาวลักขณา    กาสี
5. นายสุรศักดิ์    นิลคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................