งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธนวรรฒ    ขันทะ
2. นางสาวศิริวรรณ์    อภิวัน
3. นางสาวสุปรียา    มูลทา
1. นางสาวมัญชรี    ศรีเวียงฟ้า
2. นางสาวเบญจพร    ก๋าวงศ์
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวศิริอร    อินต๊ะเม้า
2. นายวีรภัทร    ศิริคาม
3. นางสาวทาริกา    ศิริคาม
1. นางสาวดาริณี    ตระกูลทอง
2. นางสาวศันสนีย์    ประชากรณ์
3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกัลยา    ทรงตระกูลวงศ์
2. นางสาววิไล    แซ่เล้า
3. นางสาวพัชรี    แซ่โซ้ง
1. นางกฤษณรัตน์    ศักดิ์สิทธิ์
2. นางพริม    เทพทิพย์
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวนลพรรณ    ปิยาพันธ์
2. นางสาวกชนิภา    แก้วเนตร
3. นางสาวน้ำฝน    ปั๋นฝั้น
1. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
2. นางสาวเบญจพร    เอกจิตร
5 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวกานต์ธิดา    ภิชัย
2. นางสาวศศิธร    หงษ์ยี่สิบสี่
3. นายจารุกิตติ์    นวลศรี
1. นางกมลวรรณ    ตันติวัฒน์
2. นายณัฐพล    กองคำ
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวจิราวรรณ    ปัญญาแก้วพลอย
2. นางสาวณัฐธิดา    จันทร์พุทธา
3. นางสาวธีราภรณ์    ใจเป็ง
1. นางศิริรัตน์    สุขยิ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาววันดี    แสนกือ
2. นางสาววันเพ็ญ    แซ่เฮ้อ
3. นายพงศกร    ธรรมรักษา
1. นางลัดดาวัลย์    นันคำ
2. นางสกาวเดือน    นาคศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................