งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงณัฐนพิน    ศรีนาท
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    คล้ายแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑกานต์    ถ่ายจอหอ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์    เมืองคำ
5. เด็กหญิงสุนันทา    ต๊ะใจ
6. เด็กหญิงลลิตา    ส่างกอน
7. เด็กหญิงวิชุดา    หวนคะนึง
8. เด็กหญิงอรวรา    จันแล
9. เด็กหญิงเปมิกา    จันทร์แก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจักรสุรเชษฐ์    แถวอุดมชัย
2. นางสาวจีรนันท์    สร้อยคำศิริกุล
3. นางสาวผกาวดี    ปันปั๋น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................