งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    เพชรวิเศษ
2. เด็กหญิงจิราพร    ฟังเพราะ
1. นางนงคราญ    เจริญพงษ์
2. นางสาวนิธิกานต์    ปัญญา
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายไกรวิชญ์    บุญเรือง
2. เด็กชายวัชรกันต์    ยอดคำตัน
1. นางจุฑามณี    ทะขัติ
2. นางจุฬาวรรธน์    สะสม
3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    มีเรือง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    สนิทมูล
1. นางมาลี    ขันทแพทย์
2. นางสาวเบญจมาศ    ขัติยะ
4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นายภาณุวิชญ์    ตลิ่งไธสง
2. เด็กชายธีรวัฒน์    สุวรรณอุด
1. นางณัฐกานต์    จิณะไชย
2. นางสาวเบญจพร    จายานะ
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงปารัช    สีหนันทวงศ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    คำลือ
1. นายชินวิทย์    จันทร์เพ็ญ
2. นางรัชฎาภรณ์    พวงดอก
6 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงภัทรจาริน    แคว้งใจ
2. นางสาวปริญญารัตน์    แก้วใส
1. นางสาวทัศนีย์    การินทร์
2. นายไพโรจน์    อินต๊ะภา
7 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เชื้อหมอ
2. เด็กชายอภิวิชญ์    เขียวดี
1. นางมนัสยา    แก้วใหม่
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงอัญชสา    ล้อทวีรักษ์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์    รสแก้ว
1. นางสาวชลดา    นันทะน้อย
2. นางสาวภรปริญญา    เพชรสุภา
9 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงปนัดดา    รัตนเรืองศิลป์
2. เด็กหญิงเพชรมณี    ถุงปัญญา
1. นางสาวปัทมา    ปิยศทิพย์
2. นางแพรวไพลิน    ศศิทัตต์
10 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงณัฐชา    อิ่นทา
2. เด็กหญิงนฤนาฎ    โค้คำหล้า
1. นางสาวนงเยาว์    ผัสโน
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม สพม. เขต 37 น่าน 1. สามเณรธนพงษ์    สุทธะเขต
2. สามเณรอรรถพร    อรัญโชติ
1. พระมหาภัทรดนัย    กำจัด
2. นางสาวศศิธร    มาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................