งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สหวิทยาเขตน่าน 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. นายพิชญุตม์    สมบัติ
2. นายธนิสร    ต๊ะวิกา
1. นางวัชราภรณ์    พัฒนเกรียงไกร
2. นางสาวอัจฉริยา    สารถ้อย
2 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน 1. นายธนวัฒน์    พอใจ
2. นายภาณุวิชญ์    สมควร
1. นายทินธารัตน์    แก้วมุกดา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน 1. นายศุภชัย    ชมเชย
2. นายคเชนทร์    อุปนันท์
1. นางสาวทิพากร    แก้วอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม สพม. เขต 37 น่าน 1. สามเณรปิ่นนเรศ    สิงห์แก้ว
2. สามเณรปิยังกุล    ทาคุณ
1. นายธงชัย    ธรรมสละ
2. นายพีรพันธ์    คำงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................