งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นายวีรากร    อุดอ้าย
2. นายเอกภพ    เนตรทิพย์
3. นายธีรศักดิ์    จันทาวุฒิกุล
4. นายวสุกฤษฏิ์    จิตบริรักษ์กุล
5. นายศตวรรษ    ไชยโย
6. นางสาวอัจฉรานันท์    อัญชัญ
7. นางสาวประกายมาศ    สมมติ
8. นางสาววชิรญาณ์    พันชน
9. นางสาวฐิติชญา    แดนโพธิ์
10. นางสาวมธุรดา    เบิกบาน
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................