งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงอรวรา    คำหว่าง
2. เด็กหญิงนุสรา    จิตอารีย์
3. เด็กหญิงแพรวา    ศิริรัตน์
4. เด็กหญิงปรัชญา    วีระวงศ์
5. เด็กหญิงภัคญาดา    ชาวนาราช
6. เด็กหญิงวาทินี    อิทธิพลปัญญา
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จารุภคพร
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    นำสุขตระกูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ไชยกา
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สารใจ
4. เด็กหญิงหิรัณยา    สุภาแก้ว
5. เด็กหญิงชนิกานต์    ไชยยงค์
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    ยวงเงิน
7. เด็กหญิงทิพกฤตา    คำแสน
8. เด็กหญิงธนภรณ์    พรมโน
9. เด็กหญิงกานติมา    ศรีบุญวงศา
10. เด็กหญิงสวิชญา    ธนะ
11. เด็กหญิงฉัตรชนก    แก้วสัมฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
3. นางสาวสุทัตตา    ราชสาร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................