งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวบงกชกร    กองโชค
2. นางสาววชิรญาณ์    หาญยุทธ
3. นางสาวบัวรัณฑิตา    นาดี
4. นางสาววรรณิดา    ไชยศิลป์
5. นางสาวชมพูนุช    จุ้ยกระตง
6. นางสาวสุดานันท์    พรหมรักษ์
7. นางสาวสรัลนุช    อุดอ้าย
8. นางสาวอารยา    จั่นประดับ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวชรินรัตน์    สุปินะ
2. นางสาววรนุช    ธรรมศิริ
3. นางสาวนันท์นภัส    ลำน้อย
4. นางสาวลักษมี    โสล้อมค้อ
5. นางสาวแจ่มจรัส    ม่วงเรือง
6. นางสาววริศรา    สุปินะ
7. นางสาวฐิตาพร    ใหม่คำ
8. นางสาวอารยา    จิณะกับ
9. นางสาวปิยธิดา    รอดสาตรา
10. นางสาวฐานิตา    ใหม่คำ
11. นางสาวเปรมมนัสญา    สุริพล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
3. นางสาวสุทัตตา    ราชสาร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................