งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ไชยวิชู
2. เด็กชายสาคริสต์    ใหญ่ยังยา
3. เด็กชายพุฒิพงษ์    คงธนเลิศปัญญา
4. เด็กชายอัครพงษ์    เป็งนันท์
5. เด็กหญิงวนัสนันท์    ปันอิน
6. เด็กหญิงชนันภรณ์    สุยะ
7. เด็กหญิงปานรวี    ปวกพรหมมา
8. เด็กหญิงธนพร    อุปจักร์
9. เด็กหญิงบุษกร    พนะสัน
10. เด็กหญิงสุชานัน    ทองสุข
11. เด็กหญิงวรณีนุช    ตาลสิทธิ์
12. เด็กหญิงวรรณภา    ชัยวร
13. เด็กหญิงอริยา    พรมเกษา
14. เด็กชายสุทธิภัทร    สุต๋า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐสินี    จันทร์ทิพย์
2. นางสาวราตรี    แปงอุด
3. นายสุกฤษฏิ์    นุหน่อ
4. นางสาวอุทัยทิพย์    ธนทิพยเนตร
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงสนิฏา    บุญวัน
2. เด็กหญิงน้อง    แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงใจอารี    แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสุรีย์พร    แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทรงศิริชัย
6. เด็กหญิงกนกกร    เกษมพาณิช
7. เด็กหญิงเปมิกา    นิธิโชติยานันท์
8. เด็กหญิงกมลพร    แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คณิตสากล
10. เด็กหญิงลีลาวดี    ทรงเจริญกุล
11. เด็กหญิงโกลัญญา    อาชาธนกุล
12. เด็กหญิงอิชยา    ยอดออน
13. เด็กหญิงทิพย์ญาพร    แซ่ว้าง
14. เด็กหญิงภัทรินทร์    ชรินทร์ภรณ์
15. เด็กหญิงทยิดา    แซ่เฮ้อ
16. เด็กหญิงสราวลี    แซ่กือ
1. นางกัณฐมณี    สมมุติ
2. นายปักธงชัย    สวาสดิ์วงค์
3. นางพัทธ์ธีรา    อายุพัฒน์
4. นางสาวเกสร    สิงห์ธนะ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................