งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายปกรณ์    ทองประเสริฐ
2. เด็กชายศุภกฤต    หอมดอก
3. เด็กชายพีรธัช    ยะปวง
1. นางสาวประกายกุล    อุดอ้าย
2. นายเอกภักดิ์    แสงสุข
2 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายอติเทพ    วิกล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขันเขื่อน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    ปัญญาวงค์
1. นายณัฐพล    มุณีนันทวัฒน์
2. นายเจริญเกียรติ    ใบยา
3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายนันทวัฒน์    แคแดง
2. เด็กชายปัณวิชญ์    น้ำตอง
3. เด็กชายพีรณัฐ    สนนา
1. นายประดิษฐ์    หาญยุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายกฤษกร    ศิริกันไชย
2. เด็กชายคามิน    ปิงเมือง
3. เด็กชายปริญญา    เสวะกะ
1. นางสาววัชรินทร์    จิตอารี
2. นางสาวศศิธร    ณ วันจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................