งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงภัทรวดี    สืบอ้าย
2. เด็กหญิงนภสร    แก้วโก
3. เด็กหญิงณัฐชยา    ธัญญะ
4. เด็กหญิงนัทรัตน์    เเสนสุข
5. เด็กหญิงวรัญญา    แสนอ่อน
6. เด็กหญิงหทัยชนก    พรมมินทร์
7. นางสาวเบญญาภา    ถาวรชาติ
8. นางสาวอาพัทชา    ตนภู
9. นางสาวพินท์สุดา    ชาวส้าน
10. นางสาวหทัยรัตน์    ลือยศ
1. นางดวงใจ    เนตรทิพย์
2. นายสิรธีร์    ศิริรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงเจนจิรา    น้อย
2. เด็กหญิงนวรัตน์    ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงวิภาดา    พรมมา
4. เด็กหญิงเบญญาภา    ใจปิง
5. เด็กหญิงชวพร    ฝีปากเพราะ
6. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    หมวดหงษ์
7. นางสาวชุดาภา    วรรณราชู
8. นางสาวชลธิชา    ซ้อนพุฒ
9. นางสาวปวีณ์นุช    เทพอิน
10. นางสาวอรัญญา    อินทำ
1. นางกรรณิการ์    ตามัย
2. นายทวีศักดิ์    สมศักดิ์
3. นางสาวรัชนี    พรหมรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................