งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37 (แพร่,น่าน) สหวิทยาเขตน่านเหนือ
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    ฮังคำ
2. เด็กชายพสธร    มีสา
1. นางพจนีย์    ทาทอง
2. นางสาวอังศุมาลิน    ปาริน
2 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน 1. นายอดิเทพ    เมฆแสน
2. นางสาวณัฐนันท์    ระลึก
1. นางณัฐธิดา    แสนใหญ่
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    เงินมา
2. เด็กหญิงสุชานาถ    สุยะ
1. นางสาวพัทยา    คำกองจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวณัฐณิชา    อิทธิยา
2. เด็กหญิงสุชาดา    ศิริรัตน์
1. นางสาวธิดา    คำแสน
2. นางสุกัญญา    สานใจ
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงรัศมิณัน    จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงพิชยดา    ศิริ
1. นางอนงค์ลักษณ์    มโนวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน 1. เด็กหญิงลักษมณ    ศฤงคาร
2. เด็กหญิงรินรดา    มุขเพชร
1. นางณัฐกา    คำวัง
2. นางวัชราพรรณ    วิเศษกาศ
7 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน 1. นางสาวศดานันท์    คงพิริยะนันท์
2. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่ว่าง
1. นางภูริตา    ใบยา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................