งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์5 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]