งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นติดตั้งแผงโครงงานในวันแข่งขัน ณ สถานที่ที่กำหนดเวลา 7.30-8.30 น.และพักคอยในห้องที่เตรียมให้
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นติดตั้งแผงโครงงานในวันแข่งขัน ณ สถานที่ที่กำหนดเวลา 7.30-8.30 น.และพักคอยในห้องที่เตรียมให้
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นติดตั้งแผงโครงงานในวันแข่งขัน ณ สถานที่ที่กำหนดเวลา 7.30-8.30 น.และพักคอยในห้องที่เตรียมให้
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.00 น. และไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องแข่งขันจนกว่าการแข่งขันแล้วเสร็จ ขอให้ส่งอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน ณ จุดที่กำหนด
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.00 น. และไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องแข่งขันจนกว่าการแข่งขันแล้วเสร็จ ขอให้ส่งอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน ณ จุดที่กำหนด
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 431,432 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวที่ห้องแข่งขันก่อนเวลา 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]