งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2562   17 ธ.ค. 2562   18 ธ.ค. 2562   19 ธ.ค. 2562   20 ธ.ค. 2562   21 ธ.ค. 2562   22 ธ.ค. 2562   23 ธ.ค. 2562   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 431,432 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมศักยภาพ 20 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมศักยภาพ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดมฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมนครเดิฐ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร หอประชุมศรีนคร 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารชูชาติ เพ็ชรอำไพ (โดม) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 24
09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอุโบสถวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 น.
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หอประชุมบุษบาบัณ 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หอประชุมบุษบาบัณ 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมดาวนภา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2,3 ห้อง 122,132 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์5 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 16 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 16 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 17 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 17 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 18 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 18 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 19 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 19 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลโตนด 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศพิทยาคม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโตนด 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 23 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 23 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
9.00-15.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 22 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด 22 ธ.ค. 2562 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 23 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]