งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2562   17 ธ.ค. 2562   18 ธ.ค. 2562   19 ธ.ค. 2562   20 ธ.ค. 2562   21 ธ.ค. 2562   22 ธ.ค. 2562   23 ธ.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 431,432 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป
2 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมศักยภาพ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดมฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมนครเดิฐ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร หอประชุมศรีนคร 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารชูชาติ เพ็ชรอำไพ (โดม) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 24
09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอุโบสถวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 09.00-12.00 น.
2 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 21 ธ.ค. 2562 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หอประชุมบุษบาบัณ 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์5 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลโตนด 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
9.00-15.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
3 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
4 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 21 ธ.ค. 2562 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]