งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2562   17 ธ.ค. 2562   18 ธ.ค. 2562   19 ธ.ค. 2562   20 ธ.ค. 2562   21 ธ.ค. 2562   22 ธ.ค. 2562   23 ธ.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ธ.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 121 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 3,4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 2,3 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 3 (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง ห้อง Eric 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 5(สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1(สีขาว) ชั้น 2 ห้อง 128 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป
3 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-227 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมนครเดิฐ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง ประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร หอประชุมศรีนคร 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคารชูชาติ เพ็ชรอำไพ (โดม) 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 301 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 24
09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีนคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 316 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอุโบสถวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หอประชุมบุษบาบัณ 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เวทีหน้าศาลากลาง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
16 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมดาวนภา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2,3 ห้อง 122,132 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
2 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ หอประชุม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
3 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
9.00-15.00
2 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 22 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
3 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด 22 ธ.ค. 2562 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
2 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
3 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
4 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
5 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 22 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]