งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

[ ทั้งหมด   16 ธ.ค. 2562   17 ธ.ค. 2562   18 ธ.ค. 2562   19 ธ.ค. 2562   20 ธ.ค. 2562   21 ธ.ค. 2562   22 ธ.ค. 2562   23 ธ.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ธ.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหน้าเวทีศักยภาพ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตซอล 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
3 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกวางตง หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) โดม 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
10 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องโสตฯ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี ห้องดาวนภา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี เวทีตึกอุดมวิทย์ 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
18 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
20 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เรียนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
21 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
22 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
23 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียน ปวช. ปีที่ 1/2 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
24 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
25 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
26 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
27 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
28 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 6 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศพิทยาคม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโตนด 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 23 ธ.ค. 2562 9.00-15.00
2 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 23 ธ.ค. 2562 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
2 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
3 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
4 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 23 ธ.ค. 2562 13.00-15.00
5 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00
6 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 23 ธ.ค. 2562 13.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 23 ธ.ค. 2562 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]