ข่าวสารแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์  28/11/2562 
3. วิทยาศาสตร์  29/11/2562       ( ตารางการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์)
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  10/12/2562 (ภายในวันที่  11 ธันวาคม 2562)
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
6. ศิลปะ - ทัศนศิลป์
7. ศิลปะ - ดนตรี   ตารางเวลารายงานตัว  17/12/2562 
8. ศิลปะ - นาฏศิลป์   ตารางเวลารายงานตัว  1ึ7/12/2562 
9. ภาษาต่างประเทศ     หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 14/12/2562 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2/12/2562  (ตารางแข่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
11. คอมพิวเตอร์
12. หุ่นยนต์ (กติกาการแข่งขัน) ใช้เฉพาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
13. การงานอาชีพ     18/12/2562 
14. เรียนรวม - ภาษาไทย
15. เรียนรวม - ศิลปะ
16. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี  30/11/2562 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:39 น.