งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปั้งเยีย    แซ่ย่าง
2. นางสาวยุพิน    แซ่โซ่ง
3. นางสาวปองทิพย์    เตรียมพยุง
1. นางจุฑารัตน์    ชิดสนิท
2. นางสาวโสภา    บุญมี
12
2 2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์    วิชัยโย
2. นางสาวชลลดา    สุทัศน์
3. นางสาวตาวัน    ขัตตะละ
1. นางสาวพัศปภภรณ์    วงษา
2. นางอรทัย    ชุ่มมงคล
20
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายศศิน    สุรินทะ
2. นายภาสกร    ถ้ำทอง
3. นายธนโชค    มณีวงศ์
1. นางสาวรัชนีกร    กันธิวงศ์
2. นางสาววชิรา    สุภาสอน
12
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดาพร    โตทรัพย์
2. นางสาวกนกวรรณ    เอกธวัชชัย
3. นางสาวอลิษา    ภูทองแน่น
1. นางศิริลักษณ์    บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ    คนึงคิด
ชนะเลิศ
5 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาววิมพ์วิภา    อินศรี
2. นางสาววราภรณ์    พนาไพศาลกุล
3. นางสาวสุภา    ลุงจิ่ง
1. นายศราวุธ    จินะธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์    วิไชยา
25
6 6 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยวรรณ    ประดับ
2. นางสาวผกายดาว    อุดสังข์
3. นางสาวอาริสา    อุดพ้วย
1. นายวสันต์    ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ราชอาจ
8
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายภราดร    อุ่นญาติ
2. นางสาวนนทชัย    วันตานาม
3. นางสาวจิรดา    อูปเฮือง
1. นายฐานันดร    กันธวงศ์
2. นางสุณี    ศรีมูล
20
8 8 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ์    บุญภิพบ
2. นางสาวภัคจีรา    วงค์กองแก้ว
3. นางสาวธัญลักษณ์    แซ่ว่าง
1. นายรุ่งโรจน์    ศรรบศึก
2. นางสกาวเดือน    นาคศรี
29
9 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งโสภา    บุญรอด
2. นางสาวศิริลักษณ์    ภู่ทอง
3. นางสาวศศิวิมล    นิลสนธิ
1. นางสาวนงลักษณ์    ทับเกษตร
2. นางวัชราภรณ์    อุดมรัตนมงคล
16
10 11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์ปรียา    รุ่งรอด
2. นางสาวณริศรา    อุ้ยมาก
3. นางสาวดวงกมล    ไพรมณี
1. นางสาววรรณวนัช    วงษ์หิรัญโสภณ
2. นางสิริพร    จ้อยโหมด
33
11 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายครรชิต    บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา    ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี    ทองปาน
1. นางปิติรัตน์    พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์    พิมพ์เนาว์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวคณาภรณ์    ปานคำ
2. นางสาวจีชนก    แร่กุล
3. นายพุทธิพงษ์    เมืองปีทอง
1. นางกฤษฎิ์ปิญธา    กาวิชัย
2. นายมณฑล    วังวลสินธุ์
16
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิธร    ฮิ้นเจริญ
2. นางสาวกนกพร    เรือนมูล
3. นางสาวภัทรานิษฐ์    จินดา
1. นางพัชรินทร์    ไชยวงค์
2. นางวัชรี    ทาวงค์
25
14 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวทักษพร    ทาศรีทอง
2. นายจักรกฤษณ์    ตระหนี่
3. นางสาวชนิดา    ดีหล่อง
1. นางสาวศศิรินนา    ชมชื่น
2. นางสาวเบญญาภา    วุฒิศักดิ์
8
15 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวายุ    ทะไร
2. นางสาวสิริประภา    คำพินิจ
3. นางสาวภูริชญา    ป้องกัน
1. นางรัตนา    ซุกซอน
2. นายสมาน    อุ่นแก้ว
33
16 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชลิตา    เลพยับ
2. นางสาวอารีรัตน์    จันทร์ทา
3. นางสาวนันทิยา    ปั้นโหมด
1. นางสาวศิริวรรณ    ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ    ไข่หิน
11
17 24 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    บัวเหล็ก
2. นายธีรวัฒน์    บัวเหล็ก
3. นางสาวสุภารัตน์    บัวเหล็ก
1. นางประภัสสร    สุทธิแสน
2. นายภาณุเดช    เอกจิต
12
18 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชราภรณ์    ชีวรัตนคุณ
2. นางสาววิมล    ภัควาทิต
3. นางสาวสุริพร    บุญเกิดมวลชน
1. นางสาวกัญญารัตน์    จันแจ่ม
2. นางสาวสุทธิพร    พลพยัคฆ์กุล
25
19 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวชนากานต์    กุมภาพันธ์
2. นางสาวนริศรา    กุมภาพันธ์
3. นางสาววิภารัตน์    คำฝั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู    เรือนคำ
2. นางสรัญญา    เรือนคำ
4
20 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ    เกตุนุช
2. นางสาวพัชราพา    สีหะวงษ์
3. นางสาวอภิชญา    ศรีนาเมือง
1. นางสาวอัมรา    ศรีคำขลิบ
2. นางสาวโชติกา    สงคราม
25
21 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรุณี    โคทับ
2. นางสาวพรทิพา    แสงก่ำ
3. นางสาวกันติยา    ทับถม
1. นางพิศมัย    ภูวันนา
2. นางมารศรี    ตะกรุดแจ่ม
16
22 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวรัมภ์รดา    ทาตุเม
2. นางสาวอภิสมัย    สุยะ
3. นางสาวอนุชิตา    มาแจ้ง
1. นางชนัญญา    พยุงกรพินธุ์
2. นางอัฉริยา    มงคลวาท
29
23 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาววัทนวิภา    แซ่ซ้ง
2. นางสาวรวีวรรณ    แซ่ท้าว
3. นางสาวปทุม    แซ่จิ๋ว
1. นางรัตนา    ชัยธรรม
2. นางสาวอุดมลักษณ์    ไหวเคลื่อน
29
24 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    จอมสังข์
2. นางสาวเนรัญชลา    เตชะมณีสถิตย์
3. นางสาวรัตติกานต์    คำคิด
1. นางนิศารัตน์    ยกให้
2. นางสาวอัมพร    สารวัตร
8
25 33 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรีพร    วรรณา
2. นางสาวธันยพร    อินจันทร์
3. นางสาวจอมขวัญ    เชียงมูล
1. นางสาวกชกานต์    แสงอธิวัชร์
2. นายคณวรา    สิละบุตร
4
26 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    คำเลิศ
2. นางสาวธิดารัตน์    ภิญโญยิ่ง
3. นางสาวชิดชนก    สร้อยสวาท
1. นางชาณัฐธนพร    สงวนสุข
2. นายปฐมพงษ์    รินศรี
4
27 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ไป่เพชรดี
2. นางสาวสุธิวา    ยิ้มน้อย
3. นางสาวกุลจิรา    รอดชื่น
1. นางสาวยุวรี    ยามา
2. นายวิกร    กลิ่นทอง
20
28 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวนัชชา    นันตา
2. นางสาวชุลีพร    ปัญญายาว
3. นางสาวกมลชนก    ใจวงค์
1. นางกัญญาณัฐ    คีลาวงค์
2. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
20
29 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีเนตร    ปินตา
2. นางสาวสิริพร    หินสม
3. นางสาวอาทิตยา    โตสุวรรณ์
1. นางสาวพรพรหม    คำโมนะ
2. นายอนันต์    ธะสุข
32
30 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายพลพล    แซ่อุ้ย
2. นายวรวุฒิ    ประทุมสวัสดิ์
3. นางสาวดารารัตน์    ฉิวรัมย์
1. นายชัชชวรรษณ์    เพ็ชรแก้ว
2. นางสาวสรัญญา    โกสุมา
20
31 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวรรณา    ถ้วนถี่
2. นางสาวภัทรวดี    มั่นอินทร์
3. นางสาวเกสรา    ดีกัน
1. นายประสิทธิ์    แสนสูน
2. นางวิไลวรรณ    วิวัฒนานนท์
16
32 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชริยา    พุ่มพวง
2. นางสาวพิมพ์วรัชน์    อินมา
3. นายศศิ    เทพทองคำ
1. นางอรัญญา    ยงค์พันธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ    บ้านกล้วย
4
33 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    นาคสวัสดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ    คำวงษ์
3. นางสาวพรรณิภา    ฉิมเชิด
1. นางการเวก    ไชยโอชะ
2. นางปัทมา    สามลทา
12
34 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวเชอร์รี่    คีรีประณีต
2. นางสาวฑาริกา    คีรีประณีต
3. นางสาวรติมา    ไพรวันบริสุทธิ์
1. นางสาวจารุพร    จะนะ
2. นางสาวนภัทร    ลังกาวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................