งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงราชนก    แซ่ว่าง
2. นางสาวอารีย์    แซ่ว่าง
1. นางจารุวัฒน์    ชูไว
2. นายรังสิต    สิงห์มหาไชย
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    บุญมาศ
2. เด็กหญิงพิยดา    อาวาส
1. นางสาวชุติมา    โพธิทอง
2. นางสาวสิริโสภา    เมืองใจ
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรกันต์    ศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุรุทธิ์    แสนอุ่น
1. นายปิยะดนัย    วิเคียน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโยถิกา    คนทา
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    เฟื้อแก้ว
1. นางดาวเรือง    เพียรพานิช
2. นายปุณณรัตน์    ทองธรรม
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายมณฑล    บุษดี
2. เด็กชายเอกกมล    ชูเนตร
1. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
6 6 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริวัฒน์    นามโคตร
2. เด็กหญิงนิชนิภา    พั้วทัด
1. นางมนทิรา    ภาพสิงห์
2. นางวรรณภา    เพชรบูรณิน
7 8 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณรงค์    นุเทพสุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นุเทพสุ
1. นายยุทธนา    กันทะสอน
2. นางรัชฎาภรณ์    นันธนะวิบูลย์
8 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    สิมผิว
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์    เพชรมณี
1. นางสาวรัชฎาพร    สุดเสมา
2. นายวันชนะ    ณรงค์มี
9 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธินกร    แสงทอง
2. เด็กหญิงสุตาภัทร    พึ่งไชย
1. นายจีระพงษ์    โพพันธุ์
2. นายนนทศักดิ์    ศรีน่วม
10 12 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิธิภัทร    ทองเนียม
2. เด็กชายณัฐภัทร    สมกำเนิด
1. นางสาวธัญวรัตม์    เจริญกุลศักดิ์
2. นายพิษณุ    สิงหนาท
11 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติพงศ์    นายวัน
2. เด็กชายศุภโชค    ไตรรุ่งตระกูล
1. นายนริศรา    สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา    โสภาลัย
12 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    ผาคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ฮวดเกิด
1. นางชะนัตร์ตา    ตุ้มบุตร
2. นางสาววราภรณ์    สีหลักร้อย
13 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรพัฒน์    คำปัน
2. เด็กชายธัชธรรม    ตั้งไมตรีจิต
1. นายกิตติภพ    ปินทิโย
2. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
14 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญาภา    สีภักดี
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    มณีธรรม
1. นางสาวบุษกร    ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
15 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ธัญญกิจ
2. เด็กหญิงสุภัสสร    ผ่องศรี
1. นางจงดี    คำแสน
2. นางสาวธัญญ์นรี    สิริศุภพรชัย
16 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรัญชัย    กุลหอย
2. เด็กหญิงปนัดดา    แว่นไว
1. นางสาวอัษฎาพร    ธีรกุล
2. นายเขมรัฐ    วัลลังกา
17 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดาสิริ    วาตรีบุญเรือง
2. เด็กชายอิงครัตน์    สายเกิด
1. นางณัชชา    เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย    อินทร์จันทร์
18 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    สงัด
2. เด็กหญิงพิมปภัชอร    เกิดสุขตระกูล
1. นายพัชรศักดิ์    พรหมมาศ
2. นายวีระศักดิ์    ดิษเจริญ
19 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    จอแช่
2. เด็กหญิงพิมพิมุก    หมั่นงาน
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญอาสา
2. นายรัชชพิชญ์    น้ำใส
20 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรินทร    แก้วนรินทร์
2. เด็กชายธนกฤต    ชูวรรธนะปกรณ์
1. นางสาวจิรสุดา    กุมาลี
2. นางสาวณัฐณี    อินทวงษ์
21 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตติมา    สลีอ่อน
2. เด็กหญิงภาณิศา    คำหว่าง
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
22 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษกร    อิ่นคำ
2. เด็กชายโยธิน    สุขถาวรกิจ
1. นางสาวกาญจนา    เนตรคำ
2. นางคัทลียา    เสาร์แดน
23 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ถาแวง
2. เด็กหญิงเกวลิน    ทองสกุลไพศาล
1. นายณรงค์ศักดิ์    จะชาญ
2. นายธิปไตย    รุ่งเลิศ
24 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชกฤษช    โมจมสิน
2. เด็กชายรัชชานนท์    มุขแก้ว
1. นายปณวรรต    เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงค์
25 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์ดา    ศรีม่วง
2. เด็กหญิงฐิรญา    ผกามาลยาเทพ
1. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ    บัววังโป่ง
26 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอรรถพล    นาสะอ้าน
2. เด็กหญิงวิภาวัลย์    เขียวขำ
1. นางสาวปนัดดา    กองมนต์
2. นางสาวรัตม์ฐนัน    มีชาญเชี่ยว
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เจนเขตร์การณ์
2. เด็กชายสิทธินันท์    เรืองวราหะ
1. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
2. นายกิตติชัย    รวมศักดิ์ทอง
28 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เสาร์แดน
2. เด็กชายณัฐธนานนท์    ไชยวรรณ
1. นางสาววณิชชา    แม่นยำ
2. นางอภิรมย์    กึกก้อง
29 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวพร    นามสมภักดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา    ทะวงดี
1. นายบุญรอด    ชูเมือง
2. นายไพบูลย์    พละกสิกร
30 33 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายประจักษ์    สุริยะ
2. เด็กชายกานตพงศ์    สินสวัสดิ์
1. นางสาววนิดา    ยอดฉัตร
2. นางสาวสุจิตรา    แสงเรือง
31 34 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ปิตตุลา
2. เด็กชายวันเฉลิม    สมพงษ์
1. นายวิวัฒน์    การมงคล
2. นางสุกัญญา    การมงคล
32 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายนราดล    ดวงสุข
2. เด็กหญิงนภสร    มนาคม
1. นางสาววรรณี    ถาหล้า
2. นางสุกัญญา    เมืองมูล
33 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตา    เครื่องมืด
2. เด็กหญิงกัญชพร    มูลทา
1. นายประสิทธิ์    คำหล้า
2. นายพิทยา    ก้องเสียง
34 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุพงศ์    ศรีคำ
2. เด็กชายจิรพัส    ทองสอน
1. นางธนารัตน์    หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
35 38 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    ปัญญาเจริญ
2. เด็กหญิงนันทิชา    วงค์วันนา
1. นายธวัช    แสนใจคำ
2. นางสาวพิกุล    ราชใจยา
36 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรษวรรณ    สุทธนะ
2. เด็กหญิงเมธาวดี    ลาดปะละ
1. นางสกุณี    นิยม
2. นางสาวอุษณิษา    มหาวรรณ์
37 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมั่งมีสุข    มโนมัย
2. เด็กหญิงธันยธร    กอสัมพันธ์
1. นางพิมพ์ลฎา    นนทะภา
2. นางสาววรรณวิมล    ปราจันทร์
38 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชวัชร    กรรณิกา
2. เด็กชายชิษพงศ์    พรมมี
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มูลดี
2. นางอำพร    เขียวแก้ว
39 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    ขอบเหลือง
2. เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ    พฤกษ์สุวรรณ์
1. นางพิชชากร    มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี    อบเชย
40 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพันธ์    ไชยโอชะ
2. นายภัทรกร    สุยะวงษ์
1. นางสาวระธีพร    บุญเสม
2. นายสุรศักดิ์    เกิดพันธุ์
41 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    สวัสดี
2. เด็กหญิงสุพัฒษา    ติต๊ะ
1. นางนิตยา    เคลือบวัง
2. นายวิชัย    ใจยาสุนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................