งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 105
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวาริพินทุ    อุทวีสาร
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
8
2 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    กันทะวงศ์
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
24
3 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรไพรรัตน์    ปุลิตา
1. นายนวพล    ปัทมากร
4 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤตวิทย์    สรณ์ศิริโชติ
1. นายธนพล    ชัยวุฒิ
15
5 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แสนศรีอมร
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
21
6 8 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทะลายา
1. นายทนายุธ    เจริญรัมย์
5
7 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กิตติญานุกูล
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
18
8 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรวิษา    เสมอใจ
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
23
9 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนพล    สุขล้นทวี
1. นายปุญญวัฒน์    สันติพิศาล
18
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายสิรภพ    ม่ากมณี
1. นางสาวเนตรดาว    โพธิ์สา
5
11 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักรพงศ์    ชุ่มวิจารณ์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
7
12 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัณศิษฎ์    ปัญญาสงค์
1. นายอวิรุทธ์    พิมพ์อ่อน
22
13 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล    ไตรพิษ
1. นางสาวรชยา    สายเพ็ชร
10
14 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติชัย    ดวงเป็ง
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
10
15 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรวิทย์    เอี่ยมวืจารณ์
1. นายกิตติศักดิ์    แสงจันทร์
14
16 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายฉลองราช    ศักดิ์แสน
1. นายอดิศร    ใจบ้านเอื้อม
9
17 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิมเสน
1. นายปิยะพันธ์    บุญอินทร์
18 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธันวา    อุณหิต
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
4
19 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายนพรัตน์    มะทะ
1. นางสาวเหมวรรณ    ตันพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีชา    ควรสำโรง
1. นางสาวทาริกา    เมินดี
12
21 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกร    รอดมา
1. นางอัญธิดา    ศรีวงษ์
16
22 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    คำกลอน
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
18
23 38 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายบริพัฒน์    อะโน
1. นายศุภชัย    ปัญโญ
13
24 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรัตน์    ดวงแก้ว
1. นางสาวดวงสมร    เทศสมบูรณ์
16
25 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรชัย    พิณชัยแก้ว
1. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
ชนะเลิศ
26 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกวีวัฒน์    บุญครอบ
1. นายภูวรัต    กรวัชรโรจน์
27 44 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พนาพิหาร
1. นายอานนท์    แซ่เตียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................