งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 106
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวนันนิชา    ชัยเมืองชื่น
1. นางสาวประนอม    ดอนแก้ว
11
2 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิสา    ไกรรอด
1. นายนวพล    ปัทมากร
8
3 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายธนพัฒน์    เทพวงศ์
1. นายธนพล    ชัยวุฒิ
12
4 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวรรณ    นาบุตรดี
1. นายสุวพิชญ์    พรหมบุญตา
5 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    สุทธะ
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา    วงศ์สิทธิ์
7
6 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    สุขเอม
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
9
7 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายสิทธิศักดิ์    สิทธิลิขิตกุล
1. นายรุ่งศักดิ์    กันธิมา
8 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาภัสรา    สิญจวัตร์
1. นางสาววรนุช    ประดิษฐพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอัฑฒ์    ชัยเขิน
1. นายไกรสร    วงศ์วิวัฒน์
6
10 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายปราบดา    ป้อมยุคล
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
ชนะเลิศ
11 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    อินลังกา
1. นางอัญชญา    ต๊ะนา
10
12 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    กลหิรัญ
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
13 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายอัครชัย    ทาคำ
1. นายชิษณุ    ดุริยรัตน์
18
14 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรางวลัย    มาเปิง
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
15
15 32 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    คำแหวน
1. นางสาวพนิดา    ศรีสวัสดิ์
13
16 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายชนะชัย    รอดจิตร
1. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชัยภัส    พาลพล
1. นายชัยพฤษ    ทุกขนิโรธ
14
18 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายจิตติพัฒน์    คำอ้าย
2. นายจิตติพัฒน์    คำอ้าย
นักเรียนเกินจำนวน
1. นายศาทิตย์    ประเสริฐ
16
19 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายศักย์ศรณ์    ปิมปา
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
4
20 41 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    ภู่อินทร์
1. นายศรราม    แหล่งเมือง
17
21 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายอินทัช    อินทะจันทร์
1. นายพิเชฎ    บุญญา
5
22 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธนพล    เรืองศิลป์
1. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................