งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา    สุขมอย
1. นายวิธวศิน    กองคำ
2 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ทรดี
1. นางนฤมล    อินทฤทธิ์
6
3 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายถิรกานต์    ใจซาง
1. นายบุญเกิด    ไชยน้อย
12
4 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัศรวีร์    สันสมศรี
1. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
20
5 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงผกามาศ    แซ่ลี
1. นางสาวนุชรินทร์    ปามูล
21
6 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาจิต    ยวงกระโทก
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา    วงศ์สิทธิ์
22
7 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ปานดวง
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศรีตะลหฤทัย
19
8 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิดาพร    สว่างวงศ์
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
4
9 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    งามศรี
1. นายภาณุพงศ์    สุดใจ
7
10 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุณี    ณรงค์คำดี
1. นายปุญญวัฒน์    สันติพิศาล
18
11 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ    วงศ์แก้ว
1. นางเยาวลักษณ์    ทองนาค
9
12 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรพลิน    ทัพทวี
1. นางัปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
8
13 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ลายยูง
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
14 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภา    จุดมี
1. นายอนุชา    วิทยารัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฝากขวัญ    สุวรรณศิริสุข
1. นางดวงแก้ว    เทพสุวรรณ
17
16 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิชณ์    ชำรวย
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
16
17 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาดา    โคตรสมบัติ
1. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาริษา    อุ่นถิ่น
1. นางพัทธนันท์    พิพิธนวงค์
10
19 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    เมืองมั่น
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
12
20 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภณิดา    เจริญสุข
1. นางปวีณา    นามคง
14
21 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตะวันหะ
1. นางสาวรวีวรรณ    ซ่งสกุลไพศาล
22
22 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิชญา    มั่นเกษตรกิจ
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
ชนะเลิศ
23 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัทปรีญา    ใจจุมปา
1. นางดวงฤดี    บุญเรือง
11
24 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ไทรงาม
1. นายธีรวัต    เอี่ยมดี
24
25 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจาริณี    ดารารัตน์
1. นางสาวดาราพร    โตงิ้ว
5
26 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ระพีเจิดสวัสดิ์
1. นางสาวอนันตญา    รวมเงิน
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................