งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 110
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงกมล    จีบุญมี
1. นายเอกจรินทร์    สว่างสุข
22
2 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิสา    ไกรรอด
1. นายนวพล    ปัทมากร
11
3 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจีดาภา    แสงน้อย
1. นายบุญเกิด    ไชยน้อย
15
4 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนรารัตน์    เดละ
1. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
9
5 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรีภรณ์    พุ่มขจร
1. นางสาวณัฐปภัสร์    ศรีตะลหฤทัย
8
6 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรี    มั่นเขียว
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
16
7 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวพินิตพร    นวลแก้วทวีบุญ
1. นายปุญญวัฒน์    สันติพิศาล
12
8 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายภูวเนตร    รีมูล
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
ชนะเลิศ
9 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายไกรศร    วีนะ
1. นายวราพงษ์    ชาราาฏร์
7
10 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายชญานนท์    บุญดล
1. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัสวดี    มุทิตา
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
5
12 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวสมศรี    ลุงวิ
1. นางเลไลย์    กิตติวรรณ
14
13 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายปราบดา    ป้อมยุคล
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
10
14 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวเทพธิดา    วันทนียสกุลชัย
1. นางสาวเรณู    สุทธน้อย
21
15 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายเจษฎาภรณ์    ศรีสม
1. นายกิตติพล    มั่นชาวนา
17
16 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภธิดา    วงศ์ปัญญา
1. นางกุมารี    ทับทิมหล้า
6
17 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณฑิตา    วันเสี่ยน
1. นางสาวรวีวรรณ    ซ่งสกุลไพศาล
20
18 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลีฎา    เคนเหลื่อม
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
17
19 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอัครพนธ์    แสงวิมล
1. นางสาวมลฤดี    อยู่พันธ์
19
20 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาววัลลิกา    แก้วเนย
1. นายสุรกิจ    มากล้ำ
4
21 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งนภา    ทรงศรี
1. นางสาวณัฐธยา    รังสิยานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 44 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายอุเทน    คำแก้ว
1. นางสาวอนันตญา    รวมเงิน
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................