งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    สุดง
2. เด็กชายธนวุฒิ    ศรีวิชัย
1. นางกรรณิการ์    ปัฐวี
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    รวมสุข
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวชิรวิทย์    จ๊ะเขียว
2. เด็กชายศุภณัฐ    ดวงวิไลย
1. นางชวาลี    ภิรารักษ์
2. นายนพวรรณ    กมลปรีดากุล
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุภเวช    คำใหม่
2. เด็กหญิงกวินทิพย์    อุดสุข
1. นางสาวธมลวรรณ    ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย    วิเคียน
4 4 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    ไวเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงปรางวิลัย    เรืองวงษ์
1. นางสาววรางคณา    กำไร
2. นางสาวอารีย์    กาฬภักดี
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจักริน    เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    สร้อยสุวรรณ์
1. นางสาวสุรีย์พร    ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ    บุญเพิ่มพูล
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุณยาพร    ลำพึง
2. เด็กหญิงปพิชญา    กบิลพัสดิ์
1. นางสาวจิตราภรณ์    ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นางสาวปิ่นเงิน    ทาสุวรรณ
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชญาบัณ    บุญเอือ
2. เด็กชายธีรพงศ์    รอดเกลี้ยง
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นายภาสกร    กติยา
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายอดุลวิทย์    ขัดมา
2. เด็กชายอธิวิชญ์    มูลเเก้ว
1. นางสาววิชชุดา    กันทะมาลา
2. นายวิทยา    ยาสาร
9 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิ    จันทวงค์
2. เด็กชายกันยา    หมอนทอง
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นางสาวพิชยา    กองแก้ว
10 11 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    แก้วเอี่ยม
2. เด็กชายศิวกร    พูลประเสริฐ
1. นางพันทิวา    เอี่ยมกาย
2. นางสาวศิริยุภา    ฉิมพาลี
11 12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    อุ่นศิลป์
2. เด็กหญิงภัทรตะวัน    บุญสะอาด
1. นางสาวนุจรินทร์    พงศ์ศิริวรรณ
2. นางสาวลาวัลย์    กันภัย
12 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ทรงจันทร์
2. นางสาวกุลชา    หม้อเอี่ยม
1. นางฑัณทิกา    บุญเกตุ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    มีเจริญ
13 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายนิติภูมิ    สังธรรม
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    ตาปัน
1. นายกิตติภพ    ปินทิโย
2. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
14 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิติภัทร    จาดเนือง
2. เด็กหญิงศศิตรา    จันวงศ์
1. นางสาวปรางทอง    บุระตะ
2. นายปาโมกข์    ทาประสิทธิ์
15 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    วงศ์สมศรี
2. เด็กหญิงกุลนิภา    พันธ์แย้ม
1. นางทัศนีย์    ต๊ะปัญญา
2. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เชาว์วุฒิประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวธัญญา    รูปจันทร์
1. นายชัชวาลย์    ฝ่ายกระโทก
2. นางสาวธัญญ์นรี    สิริศุภพรชัย
17 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายปฎิภาณ    ลวดเหลือ
1. นางณิภาพร    สายวงค์
2. นายสุรศักดิ์    ธนานุศักดิ์
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐธนัญช์    นันตา
2. เด็กชายธีรเทพ    ชัยพนัส
1. นางสาวดุษฎี    วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา    วรรณมะกอก
19 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์    วงศ์วิเศษกิจ
2. เด็กชายฮิคารุ    ฮิราทซึกะ
1. นางสุนทร    กงสอน
2. นางอัญชิษฐา    ศรีเรืองพันธ์
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาพิมล    แก้วลือ
2. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    บุญมีเกิด
1. นางมณีรัตน์    ภิญโญ
2. นางอรชร    ฤกษ์วัลย์
21 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    วันจันทร์
2. เด็กหญิงยี้หลิง    ไชยลังกา
1. นางกัลยา    เป็กเครือ
2. นางสาวปีย์ขวัญ    ปรัชญาประเสริฐ
22 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูรินท์    ธนะตา
2. เด็กชายธีรพันธุ์    เลิศธนะแสงธรรม
1. นางบุญยดา    สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์    สุยะหมุด
23 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอมราพร    หลบเก่ง
2. เด็กชายกลวัชร    รักบุตร
1. นางฐิตารีย์    จีรเธียรกุล
2. นางพัชรินทร์    สุภายอง
24 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธีรา    อินต๊ะมูล
2. เด็กหญิงเอกนารี    สิทธิมงคล
1. นายปณวรรต    เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงค์
25 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    เร่ในไพร
2. เด็กหญิงวิรันดา    กลิ่นแย้ม
1. นายชลธี    แสวงทอง
2. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
26 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ศรีสำเริง
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ภูอาบทอง
1. นายชัยชนะ    ทองมา
2. นายราชัย    แก้วยศ
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    ปะละมะ
2. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์    กองแปง
1. นางสาวกรรณิการ์    สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์    ธนันชัย
28 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    กันหมุด
2. นางสาวณภัทร    เสรีรักษ์
1. นายจตรนต์    สายอุต
2. นางสาวปวีณา    แนววงศ์
29 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวทัญญู    ชูเมือง
2. เด็กชายณพจน์    แป้นไม้
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมภณ    บุรุษศรี
2. เด็กชายศุภสัณห์    วงษ์พระจันทร์
1. นางสาวสมิตานันต์    สุขมาก
2. นายสุรศักดิ์    โพธิ์บัลลังค์
31 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญยพร    สมบัติหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ครองผา
1. นางสาวธีราพร    ศรีนุช
2. นางสาวประภาศรี    แสงอนุศาสน์
32 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิญาดา    คำพลอย
2. เด็กหญิงเดือนกันยา    อุทธิยา
1. นางวิไลลักษณ์    กรงจักร์
2. นางเกวลิน    วุฒิสาร
33 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพันธภรณ์    ปิยะกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    สามา
1. นายวัชรพล    หมูปัญญา
2. นายอลงกรณ์    จอมขันเงิน
34 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายชุติภาส    แสงงาม
2. เด็กชายธนภัทร    ดิฐษา
1. นางธนารัตน์    หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์    ทองอิ่ม
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    กาวิละ
2. เด็กหญิงณัฐชธิดา    ดวงทิพย์
1. นางสาวณัฏฐณิชา    สมจักร
2. นายธนวัฒน์    สุภารัตน์
36 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวศิโรรัตน์    วงษ์พิมพา
2. นางสาวสุภาพร    วรโชติ
1. นางสาวปุณธิชา    มาเนตร
2. นายสุเมธ    อยู่แก้ว
37 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณฐพร    ไพรินทร์
2. เด็กชายธีธัช    เลาบุญเสถียร
1. นางประเสริฐ    อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี    มูลดี
38 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    เมธา
2. เด็กชายพิษณุ    กาวีละ
1. นางดวงพร    มูลป้อม
2. นางสาวภัทรารัตน์    พิกุลแกม
39 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐปนวัฒน์    สุนันต๊ะ
2. เด็กชายธนากร    ขวัญอุ่น
1. นายปริญญา    กองทอง
2. นายสุรศักดิ์    เกิดพันธุ์
40 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิชนะ    เเก้วบังวัน
2. เด็กชายเอดาวัต    เอื้ออารยะมนตรี
1. นางกัญญ์วรา    ก๋องแก้ว
2. นายสันติ์    แสงท้าว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................