งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายสราวุฒิ    ไข่ทา
2. นายธีรนัย    ยารังษี
3. นายเสกสรรค์    แก้วโน
1. นางสาวปิยะพร    ชัยเจริญ
2. นางสุทิน    จันธิมา
6
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ฟุ่มเฟย
2. นางสาวพรรณนิภา    จันทร์แดง
3. นางสาววิไลลักษณ์    แก่เยาะ
1. นางวิมล    นาวะระ
2. นางสอางศรี    มณียะ
27
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาภรณ์    ตามไว
2. นางสาวรัฐนันท์    สกุลณี
3. นางสาวอธิชา    เครืออุ่นเรือน
1. นางลาวัลย์    สมใจ
2. นายวรเมธ    สันป่าแก้ว
35
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    ประจุไทย
2. นางสาวลดาวรรณ    ฮุงหวน
3. นางสาวมนัญชยา    สาภูธร
1. นางสาวพรณิชา    เปรมจิตร์
2. นายอัศฎา    สุระมาตย์
32
5 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวไพลิน    แออู
2. นางสาวจารุพร    แออู
3. นางสาวศุภมิตร    เลาฉ่วง
1. นางสาวสุภาพร    หรรษาพนาไพร
2. นางสาวเรืองรอง    ฟองมูล
39
6 6 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนวนันท์    กิ่งภาพ
2. นางสาวอุดมลักษณ์    วิชาวรณ์
3. นางสาววรัญญา    ศรีคำจีน
1. นางณัฐพร    วีรวรรณ
2. นายเศกสิทธิ์    บุญเสริม
39
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายธนัญชัย    พงศ์พิริยะนนท์
2. นายโชคชัย    ชีวินเกียรติขจร
3. นายพลวัติ    กันทรมณฑล
1. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวปภานิจ    เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. นางสาวพรไพลิน    สีก๊ะ
3. นางสาวภิญญดา    สะท้านบัว
1. นางประพิณ    ปิยาพันธ์
2. นางสาวเบญจพร    เอกจิตร
9
9 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐธิดา    บุญทรงธรรม
2. นางสาวอาทิมา    บุญมาก
3. นางสาวอารีญา    เก่งเขตวิทย์
1. นางอนงทิพย์    สิงห์ศิริ
2. นางสาวเจริญขวัญ    จันสา
35
10 11 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวชวัลรัตน์    พุทธรุณ
2. นางสาวสุธารัช    อร่ามศรี
3. นางสาวธิดารัตน์    ผาริการ
1. นางสาวณัฐฏ์ธร    พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย    ผายรัศมี
12
11 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวคริษฐา    พันวัฒนากาจี
2. นางสาวณภัทร    ชมชื่น
3. นางสาวณัฐณิชา    สระทองสงค์
1. นางกัลยา    เขียวขุ้ย
2. นางลักขณา    กุลเจ๊ก
9
12 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาภรณ์    จะบอ
2. นางสาวจันทร์เดือน    ตะวันเพ็ญ
3. นางสาวมิญดา    คงกิจมั่นเลิศ
1. นายณฑวรรษ    นนท์ศรี
2. นางเสาวลักษณ์    คำประวัน
38
13 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนรินภรณ์    อยู่ยืน
2. นางสาวหฤทัย    สิทธิปัญญา
3. นางสาวอังคณา    วงศ์แก้ว
1. นางขันทอง    ฝายนันทะ
2. นางอุทัยวรรณ    แก้วเปี้ย
27
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายสรวิศ    สุขใส
2. นางสาวณัฐนันท์    เรือนคำ
3. นางสาวเต็มศิริ    แปงคำมูล
1. นางสาวมุทิตา    กาปวน
2. นางอัมรา    สารณาคมน์กุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวเย็นจิตร์    อิ่มอุระ
2. นางสาวศุภรดา    งอกศักดา
3. นางสาวน้ำฝน    ช้างชนะ
1. นางสาวสุดสวาท    พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี    อัครวงษ์
18
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำผึ้ง    บุญแหยม
2. นางสาววรรณิภา    แซ่จัง
3. นางสาววรรณกานต์    สีจา
1. นายณรรฐพงษ์    แย้งจันทร์
2. นางสาววราพร    บุญมี
35
17 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายพุฒิพงศ์    บุญหา
2. นางสาวกัณฐิกา    โปธาคำ
3. นางสาวรินรดา    คร้ามพันธ์
1. นางฉัตราพร    ศุกลพันธ์
2. นางบุณยนุช    ใจบันทัด
12
18 21 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาลักษณ์    แจ้งสัน
2. นางสาวปรียากุล    ไตรยงค์
3. นางสาวธิดารัตน์    สายสำราญ
1. นางสาวมาลัย    สุขเกษม
2. นางสาวสุดารัตน์    งามวิลัย
18
19 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญจนพร    สกลศรีศักดิ์
2. นางสาวมยุรี    ขวัญธนนิรันดร
3. นางสาวปาลิดา    ศิริกรพนา
1. นางสาวยุวพรพรรณ    นันตา
2. นางสุวรรณทนา    มณีเชษฐา
27
20 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ไชยาโส
2. นางสาวชญาธร    สุรศิริเดช
3. นางสาวพัทธนันท์    โลหะกิจ
1. นางสาวจำนงค์    ไชยมงคล
2. นายเฉลิมพล    ใจยะเลิศ
32
21 24 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    ทิหล้า
2. นางสาวนิรัชพร    สุขสอน
3. นางสาวสุชาวดี    ปาจะโชติ
1. นางสาวจงรักษ์    ใหม่คำ
2. นางรุ่งนิภา    คอนแก้ว
18
22 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายจารุกิตติ์    นะคำ
2. นายดนุพร    อริยะกษาปณ์
3. นายคมสันต์    ฉายาวรรณ
1. นางณัฐธิญาน์    เลิศชัยกาญจน์
2. นายพงศกร    บุญมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปฏิพร    ภาชนะ
2. นางสาวพีช    ลุงต่า
3. นางสาวสุกานดา    หล้าเจริญ
1. นางสาวรัชนิภา    ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร    สุนทรนันท
9
24 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    เรืองฉาย
2. นางสาวกนิษฐา    สิงห์ลอ
3. นางสาวพรทิพย์    พวงพัน
1. นางชมนภัส    จั่นฤทธิ์
2. นางอุทัยวรรณ    ภู่ประดิษฐ์
27
25 29 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววิมลสิริ    สอนน้อย
2. นางสาวสลิลทิพย์    ยอดศรีเมือง
3. นางสาวอรวรรณ    โตราชสีห์
1. นางสาวทิพวรรณ    เตวิยะ
2. นางสาวสุปราณี    ปู่อ้าย
18
26 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตติยาภรณ์    ทิพย์ทา
2. นางสาวเกศฎาภรณ์    พะแฮ
3. นางสาวดารินทร์    แดลอย
1. นางสาวพิมรดา    เชื้อทอง
2. นางสาวรัตน์วรา    ติง
4
27 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายยศนนท์    จงสอน
2. นางสาวกันติยา    อิ่นอ้าย
3. นางสาววรางคณา    พรมจันทร์
1. นางสาวศากุน    สุรวงค์
2. นางเรณู    มากมาย
12
28 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาอร    โคกฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ    ศิลา
3. นายสุรเชษฐ์    โมกคะลา
1. นายวุฒิกร    พันธ์ุหวยพงศ์
2. นายอานันทิราช    ลี้สกุล
18
29 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชยา    ศรีเกาะ
2. นายชัยมงคล    ศรประสิทธิ์
3. นางสาวอาริสา    สงคุ้ม
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรเกตุ
2. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
18
30 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตราพัชร    กงทอง
2. นางสาวรัตติการณ์    ดีแก้ว
3. นางสาวสลิลทิพย์    กองจันทึก
1. นางสิริมา    เบ้าสกุล
2. นางสาวโสภี    เปี้ยจันทึก
18
31 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาววรพิชชา    วรวงค์
2. นางสาวกัญญากร    ธรรมรักษา
3. นางสาวอินทิรา    หมื่นดวง
1. นางสาวกนิษฐา    ฟองจำ
2. นายพิสุทธิ์    ราญรอน
ชนะเลิศ
32 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริโสภา    ศรีวรรณา
2. นางสาวสุมารินทร์    แกมนิรัตน์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์    วงศ์สา
1. นางกชกร    กันตีฟอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
33 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    อาศัยกร
2. นางสาวจารุวรรณ    พรมส้มซ่า
3. นางสาวชวัลพัชร    ตั้งสว่าง
1. นางสาวพัชญาภา    จันทรวงศ์
2. นางสุธีรา    เฟื่องปรางค์
6
34 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชนันท์    ปัญญาหลวง
2. นางสาวเพ็ญนภา    อัชรีวงค์ไพศาล
3. นางสาววัชมล    หมูคำ
1. นางปุณญาภรณ์    เเสงจันทร์
2. นายอรรถพล    ปิยะลังกา
12
35 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    ทะนันแปง
2. นางสาวอโรชา    ไกลถิ่น
3. นางสาวณัฐการณ์    ปัญญา
1. นางสาวพัชรี    คงพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
36 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทนา    วงษ์จีน
2. นางสาวจันทร์จิรา    มาจาด
3. นางสาวจิตราภรณ์    สุดซา
1. นายกฤษณะชนม์    บัวรมย์
2. นางจิตรา    คงบุญพัฒนาภรณ์
18
37 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิการ์    ศรีหะจันทร์
2. นางสาวนันทิชา    แสนโคตร
3. นางสาวกนกวรรณ    เอี่ยมชัย
1. นางน้ำเงิน    สำอางค์ยอด
2. นางสาวหทัยชนก    สิงห์คำ
32
38 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวธนิฏฐา    ทองสอาด
2. นางสาวนิลฑิตา    โฉมยงค์
3. นางสาวไอริน    มูลตรี
1. นางสาวชนมน    อิ่นแก้ว
2. นายวัชระ    มีชัย
6
39 43 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    มีสุข
2. นางสาวสิริวิมล    หลำพรม
3. นางสาวสุทธิดา    วงษ์เมือง
1. นางพุธชาติ    มั่นหมาย
2. นางมุกดา    พลนาค
27
40 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    สุยะตุ่น
2. นางสาวชุติกาญจน์    ภู่ทิม
3. นางสาวจุฑารัตน์    บุญจันทร์เจือ
1. นายพนัส    รามสูต
2. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................