งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 116
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 3 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรฤทธิ์    เมืองมา
1. นายสุทธิศาล    สมบูรณ์
10
2 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรไพรรัตน์    ปุลิตา
1. นายนวพล    ปัทมากร
12
3 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรพล    เกษศิลป์
1. นายพรชัย    ไผ่ปาน
7
4 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระพัฒ    ทองคำสาร
1. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
9
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    สุทธิอาจ
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
4
6 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอนันคญา    พนาเสรี
1. นายรุ่งศักดิ์    กันธิมา
16
7 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาวัต    เริงสินธร
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
6
8 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธณัฐชพร    อินทร์บัวทอง
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
9 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายพศิน    วาดพันธ์
1. นายสมเกียรติ์    พิมพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิติพล    ม่วงเปีย
1. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
ชนะเลิศ
11 22 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุษฎา    อุรารักษ์
1. นายอภิชาติ    ศรีแกวงศ์
12 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธุ์ธัช    บำรุง
1. นางสาวระวีวรรณ    เอกา
17
13 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ผิวชา
1. นายชิษณุ    ดุริยรัตน์
12
14 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
14
15 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชญา    ทวีทรงสิน
1. นายนพดล    อุ่นใจ
14
16 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    จำนวน
1. นางสายใจ    พวกดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัช    อนุสรณ์สัญญา
1. นายกำพล    เนตรเชย
5
18 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูผา    ไกรกิจราษฎร์
1. นายเคียง    ชำนิ
11
19 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธาชัย    อย่ามีภัย
1. นายอนุรักษ์    อรุณเพ็ง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................