งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 117
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายอดิศักดิ์    แก้วเกษการ
1. นางสาวณัฎดามาตุ    เรืองวงษ์งาม
6
2 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายเกื้อสกุล    งานขยัน
1. นางชะบา    สุดสม
12
3 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายบัณฑิต    คล้อยตาม
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
7
4 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายสุมิตร    สุดทับ
1. นายอรรณพ    ไวพานิชการ
7
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายสรัล    ม่วงเผือก
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
11
6 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนภัสสร    แก้วแสง
1. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
10
7 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายธุวานนท์    มาณี
1. นายอวิรุทธ์    พิมพ์อ่อน
16
8 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    อินทโฉม
1. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
ชนะเลิศ
9 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายนิธชวัฒน์    ดวงสีลา
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
10 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    เสาแก้ว
1. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
7
11 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวคำจิ่ง    ไม่มีชื่อสกุล
1. นางสาวกัญญาภัทร    พงษ์สุภา
14
12 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายวรากร    สุขพัฒน์
1. นายรักชาติ    นาครัตน์
4
13 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายภครภูมิ    สุขแก้ว
1. นางสายใจ    พวกดี
5
14 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายพงศ์ภีระ    นุชเนื่อง
1. นายนาวี    บุญทัน
13
15 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายอัศวเมธ    เอี่ยมน้อย
1. นายภูวนาจ    เกลาพิมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายคมกริช    ทันลา
1. นายธนากร    ศิริสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    เลิศล้ำจินตรา
1. นายจตุพล    ใจยวน
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................