งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 120
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธนุดล    ฟ้าเลิศ
2. นางสาวศิลามณี    คุณคำฮอม
3. นายณัฐพล    มังคลาด
4. เด็กชายชาติกล้า    แสงศรีจันทร์
5. นายกีรภัทร    เตชะแก้ว
6. นางสาวณิชมน    ปั๋นป้อม
7. นายบุญธวัช    กมุทรัตน์
8. นางสาวเอื้ออารีย์    สุคำภีร์
9. เด็กชายณัฐพร    หงษ์กลาง
1. นายนนทพัทธ์    วงค์มูล
2. นายสุชิน    จันทปุณณานนท์
3. นางเรืองอุไร    สมฤทธิ์
8
2 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนรารัตน์    เดละ
2. นางสาวศศิกาญน์    อุทะเสน
3. นางสาวกษิรา    จันลา
4. นางสาวกัญญาณัฐ    แก้วลุง
5. นายภราดร    ดวงจันทร์
6. นายวิศรุต    อ่อนศิริ
7. นายพีระภัทร    ทองแดง
8. นายเอกพล    กันยาไชย
9. เด็กชายรัฐภูมิ    ภิญญะโพธิ์
1. นายธนิตกร    บุญจอม
2. นางรัชฎากร    สีสุก
3. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
12
3 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวฤทัย    สระทองน้อย
2. นางสาวศดานันท์    ทองดอนใหม่
3. นายอนุชา    สระทองหัก
4. นางสาวชมพูนุช    สะอาดม่วง
5. เด็กชายธีรวัฒน์    กิตติญานุกูล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ยิ้มละมัย
7. นายธิเบต    อาริกุล
8. นางสาวนันชิดา    ราชแสง
9. นางสาวสุธิมา    วัฒนะรุ่ง
1. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
2. นายสุชาติ    ศิริชู
3. นายเกรียงไกร    คงกรุด
11
4 13 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลิน    ภาวนาค้ำจุน
2. เด็กหญิงกัญญา    พลิ้วไสว
3. เด็กหญิงพีรดา    เชยชมดาว
4. เด็กหญิงวีรยา    แดนดงสณฑ์
5. เด็กหญิงกณิศา    พลิ้วไสว
6. เด็กชายพลชัย    ชุ่มสายชล
7. เด็กชายศุภโชค    คำสาลี
8. เด็กชายชาญชัย    รัศมีแสงแก้ว
9. เด็กหญิงเนาวรัตน์    มาลีสกุลทอง
1. นายปุญญวัฒน์    สันติพิศาล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอรณิชา    เชื้อดีสืบ
2. นางสาวพฤษภา    ชลอยบุญ
3. นางสาวสิริกานต์    หุ่นแก้ว
4. นายธนภัทร    รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงวันวิสาข์    ผาสุข
6. นางสาวพัชราวรรณ    ชมน้อย
7. นางสาวศุภจิรา    จันทรา
8. นางสาวรวิสรา    บุญเลี้ยง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายดนุพร    ช่างฟ้อน
2. นายภราดร    วอนกล่ำ
3. นางเยาวลักษณ์    ทองนาค
9
6 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรดนัย    อู่อินทร์
2. นางสาวนภัสสร    แก้วแสง
3. เด็กชายภูริทัต    ทองอยู่สุข
4. นางสาวสุชยา    ศรีเมฆ
5. เด็กหญิงณิชกานต์    โลหะเวช
6. เด็กหญิงไอรดา    สกุลมา
7. นางสาววรรณษา    มาลัยกุล
8. นายชญานนท์    บุญดล
9. นายศราวุธ    คชลี
1. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
2. นายวีรชน    พูลพันธ์
3. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นุ่นงาม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    แม่นศร
3. เด็กชายจิรายุ    แม่นศร
4. เด็กหญิงธนัชชา    โชติพิเชฐ
5. เด็กชายภัทรดนัย    เลิศเจริญธรรม
6. เด็กหญิงธนพร    ระบอบ
7. เด็กหญิงปีรกา    ราชจินดา
8. เด็กชายรณชัย    ฉิมภู่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาววรนุช    ประดิษฐพงษ์
2. นางวรรณา    พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
7
8 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณพล    ลี้ตระกูล
2. เด็กชายกัลย์จาฤก    มะโนแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ใจนิด
4. เด็กชายนากณาคร    สีดำ
5. เด็กหญิงณิศรา    ไชยวังษา
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ยาวีระ
7. เด็กหญิงจิรัชญา    วงค์จันทร์ต๊ะ
8. นางสาวจุฑารัตน์    ทองจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐพงษ์    สิทธิสอน
2. นางดวงแก้ว    เทพสุวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18
9 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริกร    รักสิการ
2. นายธีรภัทร    คเชนทรภักดิ์
3. นางสาวปฏิพร    กลิ่นอ่วม
4. นายกีรติ    ถิราวัตร
5. นางสาวพรหมพร    วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
6. นางสาววิลาวัณย์    พรมเชื้อ
7. นายกิตติธัช    ศรีขจร
8. นายปราบดา    ป้อมยุคล
9. เด็กหญิงประภัสรา    ตราศาสตร์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ตะเที่ยง
2. นายชญาณัฏฐ์    รอดสัดถา
3. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
6
10 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาภัค    วิทยาเลิศ
2. เด็กหญิงปรียานุช    พรมณี
3. เด็กหญิงกันย์สินี    วงศา
4. เด็กหญิงรินรดา    ขัติยะ
5. เด็กชายวีระวัฒน์    ขอดเตชะ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    ขันหลวง
7. เด็กหญิงธัญญาพร    ศรียา
8. เด็กหญิงกรรณธิดา    สุต๋า
9. นายอดิศร    ฝีปากเพราะ
1. นางสาวกาญจนา    ยศหล้า
2. นางชาลิสา    คุณศิรินันทกุล
3. นางพัทธนันท์    พิพิธนวงค์
21
11 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหทรัพย์    นากแสง
2. เด็กหญิงตรีสิริ    ศรีวุฒิ
3. เด็กชายภูวเดช    เขื่อนแก้ว
4. นายวัสสา    ชาวคำเขต
5. เด็กชายวศิน    น้อยท่าช้าง
6. นายธราดล    พรวิเศษศิริกุล
7. เด็กชายพิรศุษม์    จินะปัน
8. เด็กหญิงบุญญิศา    วานิชกุล
9. เด็กชายรวิภาส    มากเพ็ง
1. นางสาวจารี    สุขบุญสังข์
2. นายพงศกร    สุขบุญสังข์
3. นางสาวอมรา    สุขบุญสังข์
ชนะเลิศ
12 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาววิภารัตน์    รอดแสน
2. นางสาวปนัดดา    งามเลิศ
3. นางสาวรมณียา    จันทร์เสน
4. นางสาวปรางวลัย    มาเปิง
5. นางสาวณัฐสุดา    เกียมขุนทด
6. นางสาวสุธีนี    โสภาพ
7. นายพงศธร    ศรีภักดี
8. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
2. นายธงชัย    เมืองทอง
3. นายปรีชา    สว่างจิตต์
10
13 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    มะโนเมือง
2. นางสาวอารยา    สารศิริวงศ์
3. นางสาวสลิลทิพย์    ธรรมเทศ
4. เด็กชายศุภภัทร    ไพรภาอุดม
5. นายระพีพัฒน์    ตราทิพย์
6. นางสาวธีรดา    พึ่งดาบศ
7. นางสาวกนลรัตน์    วิหก
8. นางสาวชณัฐฐา    สุทธนะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาววิไลลักษณ์    ขัดแสนจักร์
2. นางสาวเหมวรรณ    ตันพรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
14 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวตันหยง    เต่าโพรง
2. นางสาวสุธิดา    อุ่นศรี
3. นางสาวเกตน์สิรี    ยอดตอง
4. นางสาวสุธิกานต์    เพชรอ่อน
5. นายกฤษณะ    สระทองแดง
6. นายสุรศักดิ์    ทองดอนกุ่ม
7. นายธนากร    เทแก้ว
8. นายน้องแบงค์    สิงห์กวาง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทาริกา    เมินดี
2. นางสาวมนัสนันท์    ภู่หนู
3. นางสาวรสรินทร์    คำสิงห์
13
15 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวขจิตา    โพเทพ
2. นายอิศรา    อุดมสุข
3. เด็กชายบัณฑิต    บุญธรรม
4. นายณัฐวุฒิ    กลิ่นนาค
5. นายณัฎดนัย    นาคเมฆ
6. นายภานุรัตน์    พลาพล
7. นายวุฒิภัทร    อ่อนสิงห์
8. เด็กชายนทีธร    วรรณสิน
9. นายธนากร    ขอนทอง
1. นายชูชาติ    อินทพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
16 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    คำกลอน
2. เด็กหญิงนิธิชญา    มั่นเกษตรกิจ
3. เด็กหญิงพัฐยาพร    พิศาลอัครชูสกุล
4. เด็กหญิงกฤศญารัตน์    รื่นถวิล
5. เด็กหญิงศศิภัสสร    แสนอุบล
6. เด็กหญิงธนพร    วรรณธง
7. เด็กหญิงวราภรณ์    เกตุทอง
8. นางสาวปรมา    อนุสิทธิ์
9. นางสาวรสิตา    กิมเส็ง
1. นางกอบแก้ว    ยลพันธุ์
2. นางสาวนันทกานต์    ก้อนทอง
3. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
5
17 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายอัครพนธ์    แสงวิมล
2. นายบุญทวี    ธรรมศิริ
3. เด็กชายอานันท์    มงคล
4. นางสาวพรประภา    ขาวฟอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา    ยารวง
6. เด็กชายอภิรักษ์    ลีหัวสระ
7. นางสาวศิริวรรณ    สุปินตา
8. เด็กชายนันธวัช    อินต๊ะแสน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนริศรา    ปันเฉลียว
2. นางสาวมลฤดี    อยู่พันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
18 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิมล    โสวรรณา
2. นายชินภัทร    บุญกาศ
3. นายศักย์ศรณ์    ปิมปา
4. นางสาวธัญรดา    วงศ์ตุ้ย
5. นางสาวศขรินธาร    กันทะปวน
6. นางสาวณัฐริการ์    จิ๋วสาคร
7. นางสาวภัณทิรา    ศรีภูธร
8. นายปิยภัคดิ์    สีดาน้อย
9. เด็กหญิงวาสนาพร    จะแฮ
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
2. นางศศิเสาวภา    ดำรงศุภปัญญา
3. นางสาวอังคณา    ละออ
15
19 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสมัชญา    แก้วเนย
2. นางสาวรุจิรา    ทรัพย์ประชา
3. นางสาวธนวรรณ    บรรจง
4. เด็กชายศุภชัย    จันทร์หอม
5. เด็กหญิงผกามาศ    ไชยสุโข
6. เด็กหญิงศศิราวฎี    ชำนิ
7. เด็กชายทิวไม้    พุ่มพวง
8. เด็กชายชนันตพล    นวลตั้ง
9. นางสาวศุภจริตรา    เมฆเขียว
1. นายพงศ์พิณิช    แก้วหนู
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
20 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    เรืองทุ่ง
2. นางสาวธิดารัตน์    แสงบรรเจิดกุล
3. นายอิทธิพัทธ์    ดวงสมร
4. นายณัฐวุฒิ    เนื่องกันทา
5. นายณัฐวัตร    กฤษณะพันธ์ุ
6. นายณัฐภัทร    แสงเทียน
7. นายวิรุจน์    ทองอินทร์
8. นายมงคล    อินทร์สวน
9. เด็กหญิงพิชญาภัค    แสงเทียน
1. นางสาวกาญจนา    จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฎ    บุญญา
3. นางสาววิไลลักษณ์    ศิริประโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวศุจิกา    ดินสอ
2. นางสาวอรอุมา    วณิชชาศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา    มรดกพนา
4. นายธีรสิทธ์    ดุจพรรณ
5. นางสาวสุดารัตน์    พงษ์ตระกูล
6. นางสาวฐิติมา    อินหลวง
7. นางสาวรัตนาภรณ์    ดวงแก้ว
8. นางสาวคชาศิภรณ์    เรืองสิริ
9. นายธนพล    เรืองศิลป์
1. นายธิติกร    ปิยนุสรณ์
2. นายสมาน    โตสิงห์
3. นายสุชาติ    เอี่ยมยัง
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................